PİSİKO - SOSYAL SERVİSİ

Silivri 8 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Psiko-Sosyal Hizmet Birimi faaliyetleri; kurumumuzda görevli Sosyal Hizmet Uzmanı ve Pisikolog tarafından, haftanın beş günü olarak yürütülmektedir. Psiko-sosyal servise dilekçe ile başvuran, kurum doktoru ve kurum müdürlerinin veya infaz koruma memurlarının yönlendirmesi ile veya tutukluların kendine zarar verme, intihar girişimi gibi acil durumlarda Sosyal Hizmet Uzmanınıa tahsis edilen görüşme odalarında veya duruma göre uygun olan bir odada görüşülmektedir.   
12-1 FAALİYETLER   
A.GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA FORMLARI: 
Tutukluluk durumundan hükümlü durumuna geçen her mahkûm için doldurulması gereken Gözlem ve Sınıflandırma Formları kurumumuzda görevli Sosyal Hizmet Uzmanı ve Pisikolog tarafından tanzim edilmektedir. 
B.TANIMA FAALİYETLERİ:  
Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklular ile ön görüşme yapılarak fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyo-kültürel ve eğitim özellikleri, ilgi ve yetenekleri, beklentileri, olumlu-olumsuz alışkanlıkları, ekonomik durumu, sağlığı ve suçuyla ilgili özellikler tanıma dosyalarına ve sicil müşahede fişlerine işlenmektedir. Koruyucu ruh sağlığı çerçevesinde risk faktörleri tespit edilerek erken müdahale amaçlanmaktadır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda eğitim, sağlık birimleri ve gerekli kurum çalışanları bilgilendirilmektedir. Hükümlü ve tutukluların kişilik özelliklerine uygun uygulamaların başlatılması sağlanmaktadır. Bu görüşmeler sırasında psikolojik açıdan özellik gösterenler ile kuruma adaptasyon, oryantasyon sıkıntısı çeken ve aile görüşmesi yapılması gereken tutuklu ve hükümlülere randevu verilip, takibe alınmaktadır. Patolojik özellik gösteren  hükümlü ve tutukluların tedavileri için cezaevi tabipliği ile işbirliğine girilerek ilgili kurumlara sevkleri sağlanıp, gerekli görüldüğünde bu aşamada diğer birimlerden ve ailelerinden de bilgi alınmaktadır. Çeşitli mesleki teknikler kullanılarak özellik gösteren hükümlü ve tutuklular derinlemesine incelemeye tabi tutulmuşlardı r . Başta Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere diğer tüm cezaevlerinden kurumumuza gelen tutuklu ve hükümlüler ile Ön-Görüşme Tanıma Takip Formu üzerinden çalışılmıştır. 
C.TANITMA FAALİYETLERİ:   
Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklulara, Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutukluların sorumlulukları, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Cezaların infazına dair Genelgeler, Cezaevi İçerisinde uyulması gereken kuralar Ceza İnfaz Kurumumuzdaki Psiko-sosyal serviste görevli Sosyal Hizmet Uzmanı ile görevli memur tarafından hatırlatılıp, kurumdaki hakları, katılabileceği faaliyetler konusunda açıklama yapılmaktadır.   
D.YÖNLENDİRME FAALİYETLERİ:   
Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını olumlu yönde değerlendirebilmeleri ve kendilerine maddi katkı sağlanması amacıyla el sanatları faaliyetlerine yönelimleri teşvik edilmektedir. Kurumdaki hükümlü ve tutukluların önemli bir oranı boncuk işleme, gemi ve saat maketi çalışması vb. el işi faaliyetlerine iştirak etmektedirler. Bu faaliyetler sonucu elde edilen ürünlerin sergilenerek satışa sunulmasına yardımcı olunmaktadır. 
Bloklarda hükümlü ve tutuklular kendi aralarında futbol ve voleybol, masa tenisi karşılaşmaları yapmakta, ayrıca zaman zaman bloklar arası futbol turnuvaları düzenlenmektedir. 
  
Hükümlü-tutukluların atıl kalmaktan sıyrılması, psikolojik alt yapısı iyi olmayan kişilerin kötüye gitmesinin engellenmesi, zaman değerlendirebilmeleri için faaliyetlere, kitap okumaya, spor yapmaya, AÖF, AÖL, AÖİ ve ÖSS sınavlarına girmeye iş ve meslek kurslarına katılmaya yönlendirilmişlerdir. 
  
E. KOORDİNASYON-KONSÜLTASYON FAALİYETLERİ:   
•  Kurum içerisinde hükümlü ve tutukluların birbirleriyle, eğitici personel ve idare personeli arasında işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi açısından çalışmalarda bulunulmaktadır.   
•  Aileleri ile sorunları olan veya düzenli ilişki ve iletişimleri olmayan hükümlü ve tutukluların aileleriyle imkânlar doğrultusunda iletişim kurulup, randevu verilip yüz yüze de görüşülerek, iyileştirici bir rol almaya çalışılmış olup gerekli hallerde tutukluların aileleri telefonla görüşülerek tutukluya geribildirim verilmiştir.
•  Maddi yönden sıkıntıda olan hükümlü ve tutuklulara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından, gönüllü kuruluş ve vakıflardan destek amacıyla yardım sağlanması faaliyetleri devam ettirilmektedir.   
•  Kurum personeline Tutuklu Psikolojik Profili, İş Stresi ile Baş Etme Yöntemleri, İletişim, Empati,NLP
Sağlıklı iletişim Kuramanın Yolları gibi konularda grup söyleşileri ve seminerler verilmektedir. 
  
F.BİREYSEL GÖRÜŞME: 
Tutuklu ve Hükümlülerle yapılan bireysel görüşmeler psiko- sosyal serviste görevli Sosyal Hizmet Uzmanı ve Pisikolog tarafından yürütülmektedir. Görüşme süresi yaklaşık 40-60 dakikadır. Tutuklu ve Hükümlülerin dilekçe yazmaları, cezaevi tabibi sevki, kurum idaresinin önermesi, öğretmenin yönlendirmesi, infaz ve koruma memurlarının bilgilendirmesi doğrultusunda Tutuklu ve Hükümlüler bireysel görüşmeye alınmaktadır. 
Yapılan ilk görüşmede Tutuklu ve Hükümlüye ilk görüşme formu doldurulmaktadır. Daha sonraki görüşmeler tutuklu ve hükümlü talebi veya verilen randevular doğrultusunda yapılmaktadır.
Bireysel görüşmelerde tutuklu ve hükümlünün kurum adaptasyonu, oryantasyonunun sağlanması, yaşadığı psikopatolojik rahatsızlıklar, ailevi problemler, sosyo-ekonomik durumu, ilgi alanları ve yetenekleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım v.b konular ele alınmaktadır. 
Bireysel faaliyetler yürütülürken kurumun diğer birimleriyle (sağlık birimi, eğitim birimi, kurum idaresi, sorumlu başmemurluk) iş birliği yapılmaktadır. 
G. Kriz Müdahaleleri: 
Daha önce madde kullananlarda yoksunluk belirtisinde, yoğun öfke patlamalarında, intihar teşebbüslerinde ve kendine zarar verme gibi kriz müdahale gerektiren durumlarda kısa süreli bir görüşme yapılır. 
H. Oda ve Müşahede Ziyaretleri: 
Belirli gün ve saatlerde kısa süreli de olsa oda ve müşahede ziyaretleri yapılıp, koğuşlarda sohbet ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Amaç; bizim için değerlisiniz mesajının verilmesi ve halledilebilecek sorunların not alınarak gerekli birimlere iletilmesidir. 
İ. SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER 
Tutuklu ve Hükümlülerin sosyalizasyon sürecine katılımlarının hızlanması, kişiliklerinin geliştirilmesi ve sossyal etkinliklere daha fazla ilgi gösterip katılımlarını sağlamak amacıyla sosyal kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Bu kapsamda ceza infaz kurumumuzda her ay konferans, dini konferans münazara, bilgi yarışması düzenlenmekte, her hafta sinema gösterimi yapılmakta ve her koğuş haftada bir gün açık halı saha ile iki haftada bir gün çok amaçlı kapalı spor salonundan faydalandırılmaktadır. Yine dönem dönem özel tiyatro grupları ve belediyenin tiyatro grupları işbirliğine gidilerek tiyatro gösterileri yapılmasına imkan verilmektedir. 
J. KULLANILAN MATERYALLER VE SERVİS KAYITLARI 
J1 Hükümlü Tutukluların Ön Görüşme Tanıma Takip Formu
Kuruma yeni gelen hükümlü tutuklu ilk görüşmeye alınarak ön görüşmeye tanıma takip formu doldurulur. Tanıma-takip formu doldururken tutuklu ve hükümlü demografik bilgiler, psiko-sosyal durumu, sağlık durumu ve riski alınmaktadır. Ayrıca kurum ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
J2 Psiko-Sosyal Kayıt Defteri:
Psoko-sosyal servis uzmanının tutuklu ve hükümlü ile yaptığı her bireysel ve aile görüşmeleri psiko-sosyal görüşme defterine kayıt edilir. 
J3 Hükümlü Gözlem ve Sınıflandırma Formu:
Kurumdaki Hükümlülerle görüşme yapılarak hükümlü gözlem ve sınıflandırma formumda psiko-sosyal servis uzmanlarının doldurması gereken kısım doldurulur.
K SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMER :
- Kişilik Bozuklukları
- Alkol-Madde Bağımlılığı ve kötüye kullanımı
- Sağlıklı İletişim Kuramama
- Ailevi ve Ekonomik Sorunlar
- Kuruma Adaptasyon ve Oryantasyon Sağlama sıkıntısı

L İSTENİLEN RAPORLAR: 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından istenilen raporlar psiko-sosyal servis uzmanı tarafından hazırlanarak gönderilmektedir. İstenilen "Hükümlü ve Tutululara yönelik Psiko- Sosyal Yardım Servisi Çizelgesi" üç ayda bir yılda dört dönem olarak hazırlanmaktadır.
Üç ayda bir doldurulan Psiko- Sosyal Servis Çizelgesinde; kurum yeni gelen hükümlü- tutulu, doldurulan gözlem ve sınıflandırma formu, öngörüşme tanıma ve takip formu yapılan bireysel görüşme, aileye yönelik yapılan çalışma yapılan grup çalışmaları, yürütülen araştırmalar, düzenlenen sosyal- kültürel etkinlikler, Farlıklı bir görevliye devredilen kişi sayısı ve devredilme sebebi, farklı bir kuruma kişi sayısı ve devredilme nedeni, yapılan çalışmalarda destek alınan kişi ve kurumlar ile kriz durumunda yapılan görüşmeler yer almaktadır. 
12-5 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Yapılan çalışmalar sonucunda; kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların çoğunluğu alt sosyo-ekonomik ve alt sosyo-kültürel gruba dahil, geçerli bir mesleklerinin olmamasına da bağlı ekonomik sıkıntılar, eğitim seviyelerinin düşüklüğü, yaşadıkları ruhsal rahatsızlıklar, hatalı duygu- düşünce ve davranış kalıpları, kronikleşmiş kişilik bozuklukları ve buna bağlı olarak sosyal ve iş yaşantısında başarılı olamama, kendilerini bir yere ait hissetmemeleri, kendilerine güvensizlik ve içerisinde bulundukları çevrenin suçu besleyici özelliklere sahip olması gibi nedenlerden suç işlemiş oldukları izlenimi ve bilgileri edinilmiştir. 
Hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmaları için belirtilen nedenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için; öncelikle bilinç kazanmaları, eğitimlerine devam etmeleri, meslek edindirme kursları ile rehabilitasyona yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Tespit edilen bu sorunların giderilmesi için Psiko-sosyal Serviste varolan programlar uygulanmaya devam edilmektedir.